Informácie o štúdiu

Fakulta humanitných vied UNIZA (ďalej FHV UNIZA) poskytuje absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch").

Podmienkou pre prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore, pre ktoré FHV UNIZA poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium a ktorý presne vymedzí oblasť štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdiu na FHV UNIZA je organizované ako štvorsemestrálne štúdium a na základe platných akreditovaných študijných programoch, ktoré na UNIZA prebiehajú, poskytuje pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetov:

 • ekonomické predmety
 • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
 • strojárske predmety
 • elektrotechnické predmety
 • informatické predmety
 • stavebné predmety
 • bezpečnostné predmety
 • anglický jazyk
 • predmety knižničné a informačné
 • predmety ekologické, environmentálne a zamerané na ochranu prírody
 • náboženská výchova
 • výchova k občianstvu

Konzultačné strediská

Žilina

Fakulta humanitných vied UNIZA
Blok AC a AD
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Spišská Nová Ves

Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves

Liptovský Mikuláš

Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Liptovský Mikuláš
kpt. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline