Program Erasmus+ je určený pre mobilitu učiteľov a pracovníkov vysokých škôl pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita učiteľov vysokých škôl

  • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
  • Trvanie: min. 2 dni/bez dní na cestu (8 odučených hodín). Do ČR na max. 3 dni (v tom maximálne 3 noci), do ostatných krajín na 4 dni (v tom maximálne 4 noci)
  • Vopred dohodnutý program výučby potvrdený pedagógom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
  • Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami.

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

  • Školenia poskytnuté hostiteľskou vysokou školou
  • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
  • Trvanie: do ČR na 3 dni (v tom maximálne 3 noci), do ostatných krajín na 4 dni (v tom maximálne 4 noci)
  • Vopred dohodnutý pracovný plán potvrdený administratívnym pracovníkom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline