Magisterské študijné programy

odbor učiteľstvo akademických predmetov

odbor pedagogika

sociálna pedagogika
denná/externá forma štúdia

odbor knižnično-informačné štúdiá

mediamatika a kultúrne dedičstvo
denná/externá forma štúdia

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline