Vedecká rada FHV UNIZA

Členov Vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Jej zloženie a spôsob rokovania je uvedený v prílohe štatútu fakulty.

Predsedom Vedeckej rady je dekan. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a umeleckú činnosť.

 Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Členovia Vedeckej rady FHV UNIZA

Interní členovia Vedeckej rady

 • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. (dekanka a predsedníčka VR)
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (poverený funkciou prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou)
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD. (poverená funkciou prodekana pre vzdelávanie)
 • Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (prodekan pre vedu, výskum a umenie)
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD. (prodekanka pre akreditáciu a rozvoj)
 • prof. RNDr. Peter Bury, CSc. (EF - Katedra fyziky)
 • doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. (KMKD)
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD. (KPŠ)
 • doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. (SjF, Výskumné centrum UNIZA)
 • prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. (KFR)
 • prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. (VÚVB UNIZA)
 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc. (FPEDaS)
 • prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. (KMKD)
 • prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (StavF)
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. (KMKD)
 • doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD. (KAJ)
 • doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. (FPEDaS)
 • prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. (KFR)
 • doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. (KPŠ)

Externí členovia Vedeckej rady

 • prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (dôchodca)
 • doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc. (KMKD)
 • prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (FF UMB Banská Bystrica)
 • doc. Dr. Bohumír Hulan, CSc. (KPŠ)
 • Ing. Igor Choma (poslanec NR SR)
 • doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. (FHaPV Prešovská univerzita v Prešove)
 • prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. (PF UMB Banská Bystrica)
 • prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (dôchodca)
 • doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD. (KHU)
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline