Vedenie fakulty

Dekanka

Dekanka

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: vlasta.cabanova@fhv.uniza.sk

Prodekan pre vzdelávanie

Prodekan pre vzdelávanie

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: dalibor.gonda@fhv.uniza.sk

Prodekan pre vedu, výskum a umenie

Prodekan pre vedu, výskum a umenie

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
tel.: +421 41 513 6404
e-mail: rudolf.dupkala@fhv.uniza.sk

Prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

Prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: milan.kubiatko@fhv.uniza.sk

Prodekanka pre akreditáciu a rozvoj

Prodekanka pre akreditáciu a rozvoj

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
tel.: +421 41 513 6174
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Poverená funkciou tajomníčky

Bc. Janka Ondrášová
tel.: +421 41 513 6109
e-mail: jana.ondrasova@fhv.uniza.sk

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline